Regulamin Biblioteki Szkolnej

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. 
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: a) wypożyczając je do domu b) czytając lub przeglądając na miejscu 4.Wypożyczone książki należy szanować! 
5. Jednorazowo można wypożyczyć: - kl.I-III SP - jedną książkę na okres 2 tygodni - kl.IV-VI SP - dwie książki na okres 2 tygodni - kl.VII-VIII - trzy książki ( w tym jedna lektura) na okres 2 tygodni 
6. Czytelnik może prolongować książkę jeśli jeszcze z niej korzysta, a nikt tej książki nie zarezerwował. 
7. Prośbę o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 
8. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów. 
9. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom. 
0. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed ich wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
11. Czytelnik, który zgubi albo zniszczy książkę czy inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej. 
12. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki kurtek, jedzenia i picia. 
13. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką. 
14. Książki i inne dokumenty należy szanować, a wszelkie zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi. 
15. Przed zakończeniem roku szkolnego książki i inne dokumenty powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.  

Regulamin korzystania z komputerów   

1. Z czytelni internetowej mogą korzystać uczniowie  kl. 4-8 oraz pracownicy ZPO.   
2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, korzystanie z gier i programów edukacyjnych).   
3. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik zobowiązany jest wpisać się do księgi odwiedzin i zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej. 
4. W księdze odwiedzin użytkownik wpisuje dodatkowo nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska.  
5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.  
6. Użytkownikowi nie wolno: -instalować jakiegokolwiek oprogramowania,
-przeglądać w Internecie stron zawierających informacje o charakterze erotycznym, przedstawiających akty okrucieństwa i zgorszenia,
-kasować programów,
-korzystać z komputera w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.  
7. W czytelni internetowej nie należy spożywać posiłków i napojów.
8. Użytkownik chcący korzystać z nośników zewnętrznych ma obowiązek sprawdzenia ich programem antywirusowym.  
9. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.  
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.  
11.Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.   
12. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
13. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania  z czytelni internetowej.  

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHW SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKALBMIERZU 

Regulamin wypożyczenia i korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Rozdział I - Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa:
a) zasady związane z wypożyczeniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
c) postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych. 
d) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem podręczników  
2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczane do domu rejestrowane są w bazie użytkowników biblioteki.  

Rozdział II - Zadania biblioteki w sprawie podręczników szkolnych
1 . Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

Rozdział III -Przyjęcie podręczników na stan szkoły
Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki, stanowią własność szkoły i powinny być użytkowane przez co najmniej trzy lata.

Rozdział IV- Udostępnianie podręczników. 
1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2.Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki podlegają rejestracji na podstawie list zgodnych z listami klas zamieszczonymi w dzienniku lekcyjnym. 
3. Rejestracja następuje najpóźniej do 5-go września każdego roku szkolnego. 
4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego na okres 10 miesięcy.     

Rozdział  V- Procedura wypożyczania podręcznika.
1. Podręczniki  dla klas I-III pobierają rodzice w wyznaczonym terminie na założone specjalnie do tego celu listy użytkowników podręcznika. Materiały ćwiczeniowe pobierają z biblioteki wychowawcy klas
2. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej pobierają podręczniki sami w wyznaczonym terminie  na założone karty użytkowników podręcznika.  Zeszyty ćwiczeń pobierają z biblioteki wychowawcy klas.
3. Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. 
4. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.  

Rozdział VI - Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki:
1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i zobowiązany jest do przechowywania ich w okładkach.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw. 
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia ( np. pracy domowej).
5. Przed oddaniem uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp. a następ. oddać do biblioteki
6. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie , zalanie lub rozerwanie umożliwiające ich dalsze wykorzystywanie
7. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić.
8. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika.9. Wszystkie podręczniki powinny być podpisane przez użytkownika czytelnym imieniem i nazwiskiem.  

Rozdział VII - Zakres odpowiedzialności i zwrot podręcznika.
1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.  
2. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność ponąszą rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia: - odkupienia zniszczonego egzemplarza( zgubionego) podręcznika i dostarczenia go do biblioteki lub sekretariatu w terminie do 30 sierpnia.
3. Stopień zniszczenia lub uszkodzenia podręczników określa komisja ds. podręczników powołana przez Dyrektora Szkoły.  

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe 
1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły. 
3. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych,
które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły. 
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ WAKACYJNYCH    
 
1 . Na wakacje książki mogą wypożyczyć uczniowie, którzy nie zalegają z oddawaniem wypożyczanych książek w ciągu roku szkolnego i  szanują wypożyczone książki.
Wypożyczenia są poświadczane podpisem ucznia i obowiązują od klasy 4- 7.


2. Na wakacje można wypożyczyć maksymalnie :   
  kl. 4-5 - pięć książek              
  kl. 6-7 - dziesięć książek      


3. Wypożyczone książki należy oddać po zakończonych wakacjach, najpóźniej do 30 września nowego roku szkolnego.   

4. Uczeń, który nie odda książek wypożyczonych na wakacje, nie może rozpocząć wypożyczania w nowym roku szkolnym.  

5. Książki należy szanować i chronić przed zniszczeniem czy zgubieniem.   
Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę powinien odkupić taką samą, ewentualnie inną o podobnej wartości uzgadniając wcześniej z bibliotekarzem.
6. Wypożyczenia wakacyjne dotyczą szeroko pojętej beletrystyki dla dzieci  i młodzieży, natomiast nie dotyczą lektur obowiązkowych czy uzupełniających przerabianych w danym roku szkolnym